Необходими документи за Оперативен лизинг:


Документи за оперативен лизингОписаните по-долу документи за Оперативен лизинг се изискват от лизингополучателя, когато предоставената от нас оферта е приета и предстои сключване на договор.
  • Отчет на приходите и разходите (заверен годишен финансов отчет за предходната година);
  • Актуално състояние;
  • Копие от регистрационен код под Булстат;

Документите са необходими, за да се докаже платежоспособността/ финансовото състояние на потенциалния лизингополучател.